De wereldwijde afname van mazelen kan niet worden verklaard door veranderingen in de vaccinatiegraad. 1980-2015

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat ons zien dat de afgelopen decennia meer is gevaccineerd tegen de mazelen. Dit terwijl de incidentie van mazelen afnam. Maar hoe kunnen we weten of het een, het ander heeft veroorzaakt? De WHO en Wereldbank houden voor ieder land sinds 1980 cijfers bij die laten zien hoe vaak wordt gevaccineerd tegen de mazelen en hoe vaak de mazelen voor komen. Indien we aannemen dat de verhoogde vaccinatiegraad de oorzaak is van de afname in mazelen, zouden we verwachten dat we dit effect ook terugzien indien we de cijfers van verschillende landen onderling met elkaar vergelijken. Tot nu toe heeft niemand deze vergelijking gemaakt. Ik heb beschikbare cijfers van de WHO en Wereldbank gebruikt om te kijken hoe veranderingen in de vaccinatiegraad in verhouding staan tot veranderingen in de incidentie van mazelen. Hiervoor kon ik gegevens gebruiken van 1980 to 2015. Daarnaast heb ik de cijfers opgesplitst zodat ik kon kijken naar veranderingen over periodes van 10 jaar. Op die manier had ik meer beschikbare cijfers om mee te werken. Ik vond geen relatie tussen veranderingen in de vaccinatiegraad en veranderingen in de incidentie van mazelen tussen 1980 en 2015 (59 landen), of 1985 tot 2015 (129 landen). Er was een zwak gunstig effect van vaccinaties over de 10-jarige periodes. Maar dit effect verdween nadat ik rekening hield met de incidentie in het beginjaar van deze periodes.

Continue readingMore Tag

The global decrease in measles incidence cannot be explained by changes in vaccination coverage rates. 1980-2015.

The World Health Organization (WHO) shows us that global measles vaccination coverage increased, while measles incidence decreased. But how can we know that the one caused the other to happen? The WHO and World Bank track available vaccination coverage and measles incidence data for every country in the world, since 1980. Assuming increases in measles vaccinations are the cause of the decrease in measles incidence, we would also expect to see this effect when we compare data from individual countries. Thusfar, nobody ever used the available data this way. I used available WHO and World Bank data to see how changes in measles vaccination coverage relate to changes in measles incidence. I was able to include data from 1980-2015. I also split up the data so that I could look at results over 10-year periods. Giving me more data to work with. I found no relation between changes in vaccination coverage and changes in measles incidence between 1980-2015 (59 countries), or 1985-2015 (129 countries). There was a weak beneficial relation between vaccinations and measles over the 10-year periods. But this effect disappeared when baseline measles incidence was taken into account.

Continue readingMore Tag

Wereldwijde analyse: het effect van vaccinaties op het risico te overlijden door de mazelen

Er is een wereldwijde afname van de sterfte door mazelen over de laatste decennia. Deze afname is veroorzaakt door vaccinatieprogramma’s. Zonder deze programma’s zou de sterfte in mazelen waarschijnlijk zelfs zijn toegenomen. Dit is was ons wordt verteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar is dit waar? Hoe komt de Wereldgezondheidsorganisatie tot deze conclusies? Is dit gebaseerd op iets dat we daadwerkelijk kunnen waarnemen, of niet? Misschien heeft u wel eens een grafiek gezien waarin de relatie tussen vaccinaties en sterftecijfers voor de mazelen staat, voor Amerika of Engeland. Maar hoe zit het met de andere landen in de wereld. Laten deze vergelijkbare effecten zien? Niemand heeft tot dusverre de moeite genomen om naar de beschikbare gegevens te kijken. Ik heb gekeken naar de dekkingsgraad door vaccinaties & de mazelensterfte voor alle landen in de wereld tussen 2000 en 2015. Er waren 90 landen die beschikbare gegevens hadden over deze periode. De gegevens heb ik aan elkaar gelinkt om te kijken in welke mate vaccinaties hebben bijgedragen aan de sterfte door mazelen. Hierbij heb ik rekening gehouden met factoren die deze relatie zouden kunnen verstoren (confounders). Er was een zwak, maar significant, gunstig effect van vaccinaties op de mazelensterfte. Maar dit verdween nadat rekening werd gehouden met andere factoren.

Continue readingMore Tag

Global analysis: effect of measles vaccination coverage on measles mortality.

There has been a global decline in the number of measles deaths over the last decades. This decline is caused by vaccination programs, without which death rates would probably be increasing. That is what we are told by the World Health Organization (WHO). But is this true? How did the WHO come to these conclusions? Are they based on what we observe or not? You may have seen a graph showing the relation between vaccinations and measles deaths for England or the USA. But what about the other countries in the world? Do they show the same correlations? Nobody ever bothered to look at the available data untill now. I looked at changes in vaccination rate coverage & measles deaths for all countries in the world from 2000 to 2015. Of these, 90 countries had data available over this period. Then I correlated this data to see to what extend vaccines contributed to the decline in measles mortality. Controlling for possible confounding factors. There was a weak but significant beneficial association between vaccinations and measles mortality. Which disappeared after adjustment for confounding factors.

Continue readingMore Tag
Scroll to top